Dotychczas organy podatkowe twierdziły, że na wykonanie usługi budowlanej nie ma żadnego wpływu podpisanie protokołu. Oznaczało to konieczność rozliczenia VAT przed otrzymaniem wynagrodzenia od kontrahenta oraz przed ustaleniem jego ostatecznej wysokości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 2 maja 2019r. wydał wyrok w sprawie C-224/18, zgodnie z którym to formalny odbiór usługi budowlanej może zostać dla celów VAT uznany za moment wykonania usługi.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki świadczącej usługi budowlane. Jak wynikało z postanowień umów zawieranych przez spółkę, dla określenia momentu zakończenia robót budowlanych kluczowa była ich akceptacja przez odbiorcę, poprzez podpisanie protokołu odbioru.

Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie określenia momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy dla celów VAT.

Minister Finansów w wydanej na rzecz spółki interpretacji indywidualnej uznał, że postanowienia umowne nie mają znaczenia dla określenia obowiązku podatkowego. decydujący jest moment, w którym usługi zostały faktycznie wykonane. Stanowisko to zostało podtrzymane przez sąd I instancji.

NSA zwrócił się jednak do TSUE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do ustalenia, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędna jest ich akceptacja w protokole odbioru.

W wyroku TSUE wskazane zostało, że przepisy unijne nie sprzeciwiają się temu, by to formalny odbiór usługi mógł zostać uznany za moment, w którym usługa została wykonana.

Warunkiem jest jednak, aby formalny odbiór został uzgodniony przez strony umowy, jak również stanowił materialne zakończenie usługi i ustalał ostatecznie wysokość wynagrodzenia.

Co wyrok oznacza w praktyce?

Może on oznaczać odwrócenie dotychczasowej praktyki w zakresie określania momentu opodatkowania usług budowlanych.

Do tej pory, zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne za datę wykonania usługi budowlanej uznawały moment, w którym prace zostały zgłoszone do odbioru przez wykonawcę.

Podatnicy powinni przeanalizować teraz umowy dotyczące świadczenia usług budowlanych pod kątem zapisów odnoszących się zakończenia robót oraz rozważyć, czy nie zachodzi konieczność zmiany stosowanych zasad opodatkowania takich usług  lub zmiany zapisów umowy.

Kolejną konsekwencją tego wyroku jest możliwość wznowienia zakończonych postępowań podatkowych w ciągu miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.