Od 1 września 2019 r. zacznie obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Mają znajdować się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście nie tylko pozbawi podatnika prawa do zaliczenia danej transakcji do kosztów uzyskania przychodu ale również będzie sankcjonowana. 

Elektroniczny wykaz podatników VAT

Do 31 sierpnia 2019 r. Szef KAS utworzy w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Dotychczas funkcjonujące rejestry zostaną połączone w jedną bazę podatników VAT. Co istotne znajdą się tam informację o numerze rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Tak zwana „biała lista” w swoim założeniu ma ułatwić weryfikację kontrahentów.

Rejestr ma być aktualizowany na bieżąco, tj. raz na dobę w każdy dzień roboczy, a podatnicy korzystający z niego mają otrzymać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego podmiotu. Uzyskanie informacji z rejestru będzie możliwe na wybrany dzień – do 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie 

Zgodnie z przepisami, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie. Co więcej, przepisy przewidują także sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

Regulacje te odnoszą się do płatności za transakcje dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł.

Można będzie uniknąć jednak sankcji, zawiadamiając naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w rejestrze. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji zgłoszenie będzie musiało zostać dokonane w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r., jednakże sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. 

Po wejściu w życie przepisów, istotnym będzie, aby w dniu zlecenia przelewu zweryfikować, czy rachunek na który ma zostać dokonana płatność należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście; oraz

Należy podkreślić, że to nabywca będzie ponosił ryzyko dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy. Jeżeli dokona on przelewu na konto wskazane na fakturze, a następnie okaże się, że nie zostało ono ujęte na białej liście, to nabywca straci prawo do zaliczenia kwoty przelewu do kosztów uzyskania przychodu.

Małgorzata Fułczyńska – Ostapowicz 

adwokat